FAQ – Pytania i odpowiedź

Co to jest Cyfrowa Gmina?

Cyfrowa Gmina to program samorządowy, który ma na celu wsparcie polskich gmin poprzez cyfrowy rozwój instytucji samorządowych oraz zwiększeniu cyberbezpieczeństwa. Głównym zadaniem urzędów jest dbanie o lokalne potrzeby mieszkańców. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Brak odpowiednich sprzętów oraz brak cyfrowych kompetencji urzędników to tylko podstawowe problemy, z którymi musi zmagać się gmina. Program “Cyfrowa Gmina” pomoże rozwiązać te problemy. Pozwoli ona na wykorzystywanie cyfrowych technologii co przełoży się na usprawnienie pracy urzędów.

1. Cyfrowa Gmina - dla kogo? Kto może liczyć na dofinansowanie?

Program Cyfrowa Gmina jest przeznaczony dla wszystkich gmin w Polsce – miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Każda Jednostka Samorządu Terytorialnego, która złoży wniosek może otrzymać dofinansowanie.

2. Dlaczego warto złożyć wniosek “Cyfrowa Gmina”?

Program “Cyfrowa Gmina” to duże możliwości dla gmin, które nie mogą sobie pozwolić na zakup nowego sprzętu IT lub jego modernizację. Każda z gmin będzie miała określony czas tzw. rundę na złożenie wniosku. Środki przeznaczone na dofinansowanie są ograniczone, dlatego nie warto zwlekać do ostatniej chwili.

4. Cyfrowa gmina - jaka jest wysokość dofinansowań?

Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wysokość dofinansowania dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.

5. Na co można dostać dofinansowanie w programie “Cyfrowa Gmina”?

Każde z zadań umożliwia otrzymanie dotacji na nowy sprzęt lub rozbudowę obecnej infrastruktury IT w jednostkach publicznych oraz jednostkach podległych i nadzorowanych. W zależności od wybranego obszaru zadań, dofinansowanie można otrzymać na:

Zadanie 1 – Cyfryzację biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.
Przykłady: Nowy sprzęt IT, oprogramowanie, licencje niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowane, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej:

– zakup usług chmurowych. zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację zadań opisanych w rozdziale „Ustawowe zadania gmin”;

– tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).

Zadanie 2 – Zakup sprzętu IT dla: szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb) w tym przekazanie przez szkoły sprzętu dla dzieci z rodzin po PGR, domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.
Przykłady: Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory interaktywne, projektory czy urządzenia wielofunkcyjne.

Zadanie 3 –  Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
Przykłady: Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty)

Zadanie 4 – Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych – minimum 30% środków z grantu.

Przykłady: Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa (audytu) JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych, szkolenia dla urzędników.

6. Czy można złożyć dofinansowanie na jedno zadanie “Cyfrowa Gmina”?

Tak. W zależności od potrzeb. Każda gmina może wnioskować na dofinansowanie jednego, dwóch, trzech lub wszystkich czterech zadań w jednym wniosku.

7. Cyfrowa gmina - jak obliczyć wysokość dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru. Kwota zostanie wyliczona w oparciu o następujący wzór → click do kalkulatora.

8. Kiedy ruszy nabór wniosków programu “Cyfrowa Gmina”?

Konkurs podzielony jest na 3 rundy. Każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin w pierwszej rundzie będzie można poznać 18 października – wtedy też uruchomiony zostanie pierwszy nabór. Będzie on trwał 30 dni. O terminach kolejnych rund będziemy informować na bieżąco.

9. Cyfrowa gmina - jak złożyć wniosek!!

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych (GWG), zamieszczonego na stronie http://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl/.

W celu skutecznego aplikowania o środki w ramach konkursu należy zapoznać się z dokumentacją projektową, a także dokonać gruntownej oceny zapotrzebowania Gminy, w zakresie wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu, w tym w szczególności ze względu na zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Powyższe usługi doradcze, są możliwe do uzyskania wsparcia w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” do 5% wartości przyznanego grantu.

Złożone wnioski podlegają ocenie formalno-merytorycznej, przez Komisję Przyznającą Granty w oparciu o kryteria wyboru projektów grantowych, zgodnie z dokumentacją konkursową. Ocena ta trwa 30 dni od daty zakończenia naboru. Wyniki oceny formalno-merytorycznej zostaną opublikowane na Stronie internetowej Operatora/ Grantobiorcy, a informacja o zakończeniu oceny zostanie wysłana przez GWG do Wnioskodawców.

10. Cyfrowa gmina - czas realizacji od momentu podpisania umowy.

Po uzyskaniu informacji o przyznaniu Grantu, Gmina musi dostarczyć niezbędne dokumenty do  zawarcia w formie elektronicznej Umowy o powierzenie Grantu. Środki z grantu zostaną wypłacone w terminie 40 dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy. Po zakończeniu projektu, samorząd jest zobowiązany złożyć za pomocą GWG wniosek rozliczający z uwzględnieniem osiągnięcia wskaźników, a także należy przekazać dokumentację finansową potwierdzającą poniesienie wydatków. Wniosek rozliczający jest weryfikowany w terminie 60 dni, licząc od dnia jego złożenia.